JouwHSP: Disclaimer

JouwHSP is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. JouwHSP kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventuele adviezen geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het JouwHSP en de aan deze website gelieerde personen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, beeldmateriaal, afbeeldingen, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan JouwHSP en/of aan JouwHSP gelieerde personen toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JouwHSP mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

JouwHSP www.jouwhsp.nl Diana Badoux
KVK 74688448
info@jouwhsp.nl telefoon 06 51757718

Versie: 1 juni 2022